REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO pod hasłem

„DZIŚ W PRZEDSZKOLU DUŻO NAS – Z RODZINĄ AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS"
W PRZEDSZKOLU NR 56 W LUBLINIE PRZY UL. KURANTOWEJ 3

W DNIU 5 CZERWCA 2019 r. (środa) w godz. 14.30-17.00

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festynu będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania festynu obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym jest ona
przeprowadzana, a także urządzeń, znajdujących się na tym terenie.
3. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy jest dyrektor Przedszkola nr 56 w Lublinie.

CELE FESTYNU RODZINNEGO
- promowanie wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z rodzicami;
- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego przez udział w zabawach
i grach;
- włączenie rodziców w organizację aktywnego wypoczynku przedszkolaków i ich
rodzin;
- dostarczanie okazji do wspólnej zabawy i nawiązywania nowych znajomości,
przyjaźni;
- przyjemne spędzanie czasu na wspólnej zabawie;
- bezpieczne korzystanie ze wspólnych miejsc zabaw i atrakcyjnych urządzeń
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności;
- nabywanie przez dzieci ogólnej sprawności, zwinności i wytrzymałości fizycznej;
- wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej wspólnej zabawy.

II ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
FESTYNU:
1. Organizatorem festynu rodzinnego są: Przedszkole nr 56 w Lublinie oraz Rada Rodziców
Przedszkola nr 56.
2. Rada Rodziców współdecyduje w sprawach organizacji festynu oraz finansuje ze swojego
budżetu wynajęcie firmy zewnętrznej FUH PARK FANTAZY do organizacji imprezy.
3. Miejscem festynu jest teren ogrodu przedszkolnego przy ul. Kurantowej 3.
4. Festyn rodzinny ma charakter zamknięty i przeznaczony jest dla dzieci aktualnie
uczęszczających do przedszkola, ich rodziców i rodzeństwa - do 10. roku życia.
5. Odpowiedzialność za opiekę i bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych i innych małoletnich
ponoszą rodzice i opiekunowie oraz nauczycielki.
6. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
festynie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do
zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku.
7. Na terenie festynu obowiązuje bezwzględny zakaz:
7.1 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków
odurzających,

7.2 palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
7.3 wnoszenia wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych, m.in. materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
7.4 rzucania przedmiotami,
7.5 wzniecania ognia,
7.6 załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone,
7.7 wprowadzania na teren festynu psów oraz innych zwierząt,
7.8 poruszania się wszelkimi pojazdami,
7.9 niszczenia sprzętu, urządzeń oraz zieleni.
8. Punkt pomocy medycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje
się
na terenie festynu i jest wyraźnie oznakowany.
9. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, ale tylko do
użytku prywatnego. Wizerunek innych osób nie może być rozpowszechniany bez ich
zgody. Prosimy nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć i filmików z
wizerunkiem innych osób.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, którą stanowią
w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.

W przypadku wystąpienia opadów w dniu festynu Organizator zastrzega sobie
prawo odwołania imprezy i przesunięcia jej na termin późniejszy, tj.12.06.2019 r.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.
12. W przypadku stanowisk zorganizowanych przez firmę zewnętrzną za stan techniczny
sprzętu odpowiada jego właściciel.
13. Prosimy rodziców o zabezpieczenie nakrycia głowy dla dziecka w celu ochrony przed
promieniami słonecznymi.
14. W czasie festynu przewidziany jest słodki poczęstunek oraz picie.
15. W programie m.in.:
- zabawa na urządzeniach rekreacyjnych, tzw. „dmuchańcach”- zjeżdżalnia Pirat,
basen z piłeczkami, dmuchany plac zabaw Ranczo
- mini trampolina, łowienie  rybek w basenie, mega klocki wafle, kolorowe patyczki
bampy
- zabawy animacyjne: zabawy i konkursy, zabawa z chustą i tunelami, puszczanie baniek
- zabawy i konkursy matematyczne oraz sportowe dla dzieci i rodziców.
16. W czasie festynu obowiązuje ustalony porządek w zakresie korzystania ze stanowisk
zabawowych przez dzieci z poszczególnych grup. Kolejność ogłosi osoba prowadząca
festyn.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej Organizatora,
- na tablicy informacyjnej w przedszkolu,
Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 czerwca 2019 roku i obowiązuje od momentu rozpoczęcia festynu rodzinnego
do jego zakończenia.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna