Rekrutacja 2021/2022

  

rek2021_2022.png

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie
się 1 marca i potrwa do 12 marca 2021 r.

 

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:
- w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
- w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.
W dniach od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:
- przedszkolu,
- oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę
w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

* dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

* dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2015-2018) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:
W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.


Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami:  od  1 marca br.  od godz. 8.00 do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  12 kwietnia  br. godz. 12.00.
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br. do godz. 15.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00.
5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia
12 marca 2021 r.:
- wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
- w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
- kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy
rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze
wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

- Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania
wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga
rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku rodzica/opiekuna samotnie
wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
- Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej mogą:
o wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać
i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,
w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału
przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
o wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go
odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego
wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału
przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

 

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanej.

 

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

UWAGA!

- wnioski można składać w Przedszkolu
nr 56 w Lublinie w dni powszednie
w dn.01-12.03.2021 r.
w godzinach 8.00-16.00 
(O ILE JEST TO PLACÓWKA PIERWSZEGO WYBORU)

 

 

Uchwała - kryteria przedszkolne

Sieć placówek

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 znajdziecie Państwo na stronie:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/

 

 

 

 Zarządzenie nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin

 

 Załącznik do zarządzenia nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
a także terminów składania dokumentów

 

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Powered by joomla.

Najnowsze

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna